PS FRAUD
PS FRAUD jest systemem wspierającym identyfikację przypadków podwyższonego ryzyka nadużyć
w instytucjach finansowych oraz ich przeciwdziałaniu. Proces oceny ryzyka obejmuje wykorzystanie reguł
"red flags", ale zapewnia również możliwość ich uzupełnienia o wyniki analitycznych modeli typowania nadużyć.

Program daje możliwość elastycznego definiowania scenariuszy typowania nadużyć, odpowiednich dla różnych obszarów zagrożeń, w tym nadużyć kredytowych, nadużyć wewnętrznych, nadużyć internetowych, nadużyć kartowych, nadużyć transakcyjnych i wielu innych. System pozwala na szczegółową weryfikację i testowanie zbudowanych scenariuszy, przed ich uruchomieniem produkcyjnym. Rozwiazanie to umożliwia szczegółową kalibrację wdrożonych scenariuszy oceny ryzyka, celem ich dostosowania do specyfiki i skali identyfikowanych nadużyć.

Dostępne w systemie analityczne modele oceny ryzyka, mogą zostać włączone w tryb automatycznego dostosowywania się do zmian, w typowych rodzajach dokonywanych nadużyć lub mogą być zarządzane
w trybie manualnym. Proces oceny ryzyka może być w zależności od obszaru realizowany w trybie on-line
lub w trybie wsadowym. Alerty o nadużyciach, generowane zarówno w trybie "on-line" jak i w trybie wsadowym, automatycznie zakładają sprawy podwyższonego ryzyka do weryfikacji w dedykowanym module zarządzania sprawami.

System zapewnia możliwość łatwej integracji z wieloma różnymi systemami operacyjnymi oraz źródłami danych opracowanymi w różnych technologiach (usługi Web Services, bazy danych, pliki płaskie, XML, źródła zewnętrzne itp.).

Cechy systemu PS FRAUD

Celem działania systemu jest dostarczanie informacji i rekomendacji dla potrzeb:

 • Wysoka efektywność alertów z ostrzeżeniami o nadużyciach oraz dochodzeń w ramach weryfikacji spraw;
 • Duża precyzja typowania nadużyć z wykorzystaniem przetestowanych, skalibrowanych do warunków funkcjonowania Banku scenariuszy oceny ryzyka;
 • Ograniczenie pracochłonności działań wymaganych dla potrzeb weryfikacji podejrzanych przypadków, dzięki precyzyjnej identyfikacji obszarów zagrożenia nadużyciami;
 • Możliwość budowy i wdrożenia nowych scenariuszy typowania nadużyć w przeciągu dni (zamiast miesiący czy lat);
 • Eliminacja potrzeby ciągłej obecności dostawcy w związku z wdrożeniem nowych scenariuszy typowania nadużyć, dzięki łatwemu w obsłudze i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika;
 • Naturalna integracja z dostępnym w ramach systemu modułem zarządzania sprawami oraz łatwa integracja z systemami operacyjnymi Banku;
 • Zdolność systemu do automatycznego uczenia się zmian w typowych schematach dokonywanych nadużyć;
 • Możliwość wykorzystania klasycznego podejścia opartego o reguły "red flags" w ramach scenariuszy oceny ryzyka;
 • Możliwość uzupełnienia podejścia regułowego "red flags" o wykorzystanie analiz predykcyjnych, celem ograniczenia skali typowanych alertów "false positive";
 • Zdolność integracji z różnymi źródłami danych (bazy danych, pliki, usługi Web Services, źródła zewnętrzne itp.);
 • Wbudowany moduł zarządzania sprawami podwyższonego ryzyka, który integruje proces przeciwdziałania nadużyciami ze środowiskiem operacyjnym Banku;
 • Zintegrowany z oceną ryzyka i procesem zarządzania sprawami system raportowania, w tym
  z funkcjonalnością "case drill-down" tj. możliwość bezpośredniego przejścia z poziomu raportu
  do szczegółów podejrzanej sprawy.

Działanie systemu PS FRAUD

PS FRAUD oferowany przez Predictive Solutions jest kompletnym systemem umożliwiającym realizowanie efektywnych działań w obszarze przeciwdziałania nadużyciom w instytucjach finansowych, w tym:

 • Wielowymiarowej analizy i oceny ryzyka, która pozwala na dostosowanie działań do specyfiki i siły identyfikowanych zagrożeń;
 • Automatycznego generowania alertów i zakładania spraw do weryfikacji w przypadkach zidentyfikowania działań, wskazujących na podwyższone ryzyko związku z nadużyciami;
 • Wsparcia dla weryfikacji zagrożeń, prowadzenia dochodzeń i podejmowania adekwatnych
  dla poszczególnych spraw działań;
 • Integracji pozyskiwanych z wielu źródeł danych wraz z procesami operacyjnymi Banku;
 • Udostępnienie bezpiecznego repozytorium obiektów analitycznych, w tym scenariuszy oceny ryzyka, reguł "red-flags", modeli analitycznych, macierzy ryzyka, reguł wykluczających oraz ich wersjonowania;
 • Udostępnienie zintegrowanego z systemem środowiska raportowania, w tym zarówno zagrożeń, jak
  i wyników weryfikacji spraw.

Analiza i ocena ryzyka nadużyć

Ocena ryzyka występowania nadużyć oraz typowanie podejrzanych przypadków jest złożonym procesem. Musi uwzględniać wiele różnych czynników, specyficznych dla różnych obszarów identyfikowanych nadużyć. System PS FRAUD daje możliwość elastycznego dostosowania scenariuszy oceny ryzyka do wymagań poszczególnych obszarów nadużyć oraz ich kalibracji.

Wszystkie komponenty scenariuszy, takie jak reguły "red-flags", macierze ryzyka, modele analityczne, wykluczenia, karty punktowe czy reguły wykluczeń również mogą być różnicowane w zależności od obszaru nadużyć. Wszystkie obiekty wykorzystywane w ramach scenariuszy oceny ryzyka są archiwizowane
i wersjonowane w bezpiecznym repozytorium systemu, gdzie mogą być udostępniane dla uprawnionych użytkowników systemu.

Gotowe scenariusze oceny ryzyka nadużyć mogą podlegać w systemie testowaniu i kalibracji, przed ich ostatecznym produkcyjnym uruchomieniem. W szczególności kalibrowana może być siła wpływu na ocenę ryzyka reguł "red-flags", modeli analitycznych, czy macierzy ryzyka.

Zarządzanie sprawami

PS FRAUD w pełni wspiera operacyjną obsługę spraw podwyższonego ryzyka występowania nadużyć. Dostępny w ramach systemu moduł zarządzania sprawami organizuje całość procesu weryfikacji alertów, od momentu zarejestrowania przypadku, poprzez czynności kontrolne i procesowe, aż do jego rozstrzygnięcia. Proces obsługi i weryfikacji spraw jest w naturalny sposób zintegrowany z procesem oceny ryzyka występowania nadużyć, a z drugiej strony ściśle wkomponowany w procesy operacyjne Banku. W ramach procesu obsługi spraw PS FRAUD wspiera pobieranie i gromadzenie danych, archiwizację dokumentów, automatyczne generowanie powiadomień, zlecanie działań, nadawanie statusów, kategoryzację spraw oraz archiwizację czynności.

Raportowanie

System PS FRAUD wspiera raportowanie spraw w dwóch podstawowych obszarach: skali identyfikowanych
w ramach oceny ryzyka nadużyć oraz raportowania efektywności weryfikacji spraw (statystyki spraw
w różnych ujęciach np. na skali czasu, w podziale na osoby odpowiedzialne, w zależności od rodzaju spraw, sprawy otwarte, sprawy przeterminowane itp.)

Predictive Solutions wspiera instytucje finansowe we wdrażaniu efektywnego i zrównoważonego programu przeciwdziałania nadużyciom w różnych obszarach i kanałach komunikacji z Klientami, w tym oferuje usługi konsultingowe wspierające dostosowanie procesów biznesowych i operacyjnych instytucji finansowej
do skutecznego przeciwdziałania nadużyciom.