Rozwiązania predykcyjne
Broń współczesnych zwycięzców
 

Analiza danych dostarcza wiedzy wspierającej proces decyzyjny i ułatwiającej prowadzenie działań w różnych obszarach biznesowych. Ze względu na specyfikę i indywidualne wyzwania, każdy obszar potrzebuje nie tylko technologii, ale także dopasowanych rozwiązań w postaci modeli, scenariuszy, wiedzy biznesowej, czy systemów operacyjnych i zarządczych. Dlatego Predictive Solutions w oparciu o rodzinę produktów IBM SPSS, tworzy własne kompleksowe aplikacje i systemy dla wybranych obszarów. Są wśród nich: wykrywanie nadużyć, zarządzanie relacjami z klientami, obsługa spraw, wspieranie kampanii marketingowych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, czy wsparcie procesu obsługi wierzytelności.

PS AML

Zintegrowany system wspierający instytucje w efektywnym wypełnianiu obowiązków ustawowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Wdrożenie PS AML umożliwia:

 • Spełnienie wymagań:
  • Znowelizowanej ustawy z 25 czerwca 2009 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzm
  • Trzeciej Dyrektywy AML Unii Europejskiej
 • Istotne obniżenie kosztów realizacji obowiązków AML
 • Minimalizację wpływu procesów AML na procesy biznesowe
 • Znaczące zmniejszenie obciążeń zespołu AML
 • Pełny monitoring procesów AML
 • Raportowanie zarządcze

W skład PS AML wchodzą:

 • oparty na PS CLEMENTINE PRO podsystem analityczny:
  • realizujący analizę ryzyka prania pieniędzy:
   • ocena ryzyka nowego klienta
   • ocena ryzyka obecnego klienta
   • monitoring transakcji
  • identyfikujący przypadki podejrzane i rejestrujący je w podsystemie obsługi spraw
  • wspierający stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
 • oparty na PS SYMOBIS podsystem obsługi spraw:
  • wspierający proces weryfikacji przypadków podejrzanych od założenia i zaklasyfikowania sprawy do jej zakończenia i archiwizacji
  • zapewniający audytowalność procesu i spraw
  • umożliwiający raportowanie zarządcze

PS AML w pełni integruje się ze środowiskiem informatycznym instytucji zarówno w zakresie monitoringu w czasie rzeczywistym, jak i w procesach realizowanych okresowo.

 
PS ACRM

Rozwiązanie wykorzystujące technologie predykcyjne do zwiększania efektywności działań marketingu i sprzedaży. Dzięki wykorzystaniu analizy danych o klientach, ich zachowaniu oraz ich relacjach z firmą, system pozwala na między innymi na:

 • zwiększenie przychodów dzięki maksymalizacji skuteczności działań cross- i upsell
 • ograniczenie odchodzenia klientów dzięki trafnemu dopasowaniu oferty oraz wczesnemu identyfikowaniu zagrożenia rezygnacji ze współpracy
 • maksymalizację skuteczności kampanii marketingowych dzięki ich precyzyjnemu targetowaniu
 • optymalne wykorzystanie bazy klientów dzięki kierowaniu właściwych ofert do właściwych osób
 • podniesienie efektywności relacji z klientami dzięki wykorzystaniu różnych strategii segmentacji klientów (wartościowej, produktowej, aktywnościowej itp.)
 • doskonalenie portfolio firmy dzięki wykorzystaniu zrozumieniu preferencji i oczekiwań klientów
 • wykorzystanie wszystkich okazji sprzedażowych, w szczególności efektywne wykorzystanie „kontaktów pasywnych” z klientami bez zgód marketingowych dzięki implementacji strategii Next Best Offer
 • maksymalizacja szansy na kontakt z klientem dzięki analitycznemu doborowi kanału kontaktu

Dla wybranych branż PS ACRM posiada predefiniowane struktury danych i procesy przetwarzania oraz modele predykcyjne, dzięki którym możliwe jest uzyskanie efektów biznesowych w bardzo krótkim czasie od wdrożenia. Zawartość merytoryczna rozwiązania, może zostać, w trakcie wdrożenia, dostosowana do uwarunkowań firmy. Ponadto system umożliwia analitykom samodzielne prowadzenie analiz i budowanie modeli predykcyjnych.

PS ACRM może zostać zintegrowany z procesami biznesowymi i środowiskiem informatycznym firmy umożliwiając analityczne wsparcie działań CRM zarówno w czasie rzeczywistym (on-line), jak i poprzez analizy off-line.

 
PS FRAUD

Zintegrowany systemem wspierający wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom między innymi w obszarach: kredytowym, podatkowym, ubezpieczeniowym, pracowniczym, kartowym, transakcyjnym. Implementacjami PS FRAUD do przeciwdziałania nadużyciom w świadczeniach medycznych i refundacji leków, opracowaną w oparciu o doświadczenia ze współpracy z NFZ są PS FRAUD STRUŚ i PS FRAUD SADA.

W skład PS FRAUD wchodzą:

 • oparty na PS CLEMENTINE PRO podsystem analityczny:
  • posiadający predefiniowane procesy przetwarzania danych oraz modele predykcyjne, dzięki którym możliwe jest uzyskanie efektów biznesowych w bardzo krótkim czasie od wdrożenia
  • realizujący analizę ryzyka nadużyć:
   • identyfikacja zdarzeń nietypowych
   • opracowywanie i weryfikacja reguł biznesowych
   • budowanie i weryfikacja modeli predykcyjnych
   • kalibracja systemu
  • identyfikujący przypadki podejrzane i rejestrujący je w podsystemie obsługi spraw
 • oparty na PS SYMOBIS podsystem obsługi spraw:
  • wspierający operacyjną obsługę spraw podwyższonego ryzyka nadużyć od zarejestrowania, przez czynności kontrolne

   i procesowe, do rozstrzygnięcia

  • zapewniający audytowalność procesu i spraw
  • umożliwiający raportowanie zarządcze
  • rejestrujący efekty weryfikacji spraw podejrzanych w podsystemie analitycznym w celu doskonalenia reguł biznesowych i modeli predykcyjnych

PS FRAUD integruje się ze środowiskiem informatycznym instytucji zarówno w zakresie monitoringu w czasie rzeczywistym,

jak i w procesach realizowanych okresowo.

 
PS VINDICATIO

System wykorzystujący technologie predykcyjne do zwiększania efektywności działań windykacyjnych zarówno firm windykacyjnych, jak i działów windykacji firm i instytucji. Dzięki wykorzystaniu analizy danych o dłużnikach i ich długach, a także o stosowanych strategiach odzyskiwania długów, system pozwala:

 • Precyzyjnie szacować wartość pakietów długów
 • Trafnie określać szansę odzyskania długu oraz wartość tego odzysku
 • Identyfikować najbardziej efektywną strategię windykacji dla dłużnika i długu
 • Wskazywać długi o wysokiej szansie uzyskania wcześniejszej spłaty
 • Doskonalić scenariusze postępowania, poprzez identyfikację działań niewpływających na skuteczność windykacji
 • Wyodrębniać dłużników, do których działania windykacyjne należy odłożyć w czasie ze względu na bardzo niską szansę odzysku
 • Określać optymalny moment ponownego wprowadzenia sprawy do obsługi. 

PS VINDICATIO posiada predefiniowane procesy przetwarzania danych historycznych oraz modele predykcyjne, dzięki którym możliwe jest uzyskanie efektów biznesowych w bardzo krótkim czasie od wdrożenia. Ponadto system umożliwia analitykom samodzielne prowadzenie analiz i budowanie modeli predykcyjnych. Dzięki wykorzystaniu PS CLEMENTINE PRO, jako głównego komponentu PS VINDICATIO, ułatwiona jest integracja z procesami biznesowymi i systemami organizacji. 

 
PS Horizon

Rozwiązanie, które pozwala na kompleksową obsługę procesu kontroli satysfakcji klientów. Dzięki rozwiązaniu PS HORIZON możliwa jest realizacja projektów badawczych za pomocą wewnętrznych zasobów i w integracji z wewnętrznymi systemami, takimi jak bazy danych, czy CRM operacyjny. Samodzielna realizacja całego procesu w ramach własnej infrastruktury, pozwala na zwiększenie jakości i elastyczności prowadzonego procesu, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów w porównaniu do rozwiązań zewnętrznych.

W ramach rozwiązania PS HORIZON, obok procesu realizacji badań dotyczących satysfakcji, prowadzony jest bieżący kontakt z klientami niezadowolonymi. Dostępne jest z poziomu rozwiązania bieżące raportowanie operacyjne dotyczące satysfakcji i jakości obsługi.  Rozwiązanie PS HORIZON to środowisko realizacji procesu monitorowania poziomu jakości obsługi klientów, dostarczające także informacji wpływających na system motywacyjny pracowników.

PS HORIZON pozwala między innymi na:

 • Stworzenie w instytucji pełnego środowiska badawczego-analitycznego, które integruje się z danymi z wewnętrznych systemów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa,
 • Samodzielną realizację procesu badawczego po stronie instytucji,
 • Zaawansowaną analizę statystyczną wyników oraz tworzenie na ich podstawie raportów zarządczych, odświeżanych automatycznie w ustalonych cyklach,
 • Bieżące raportowanie operacyjne wskaźników dla szerokiego grona odbiorców, oferując szereg ustalonych filtrów i kontrolę dostępu na poszczególnych poziomach;
 • Elastyczne wykorzystanie środowiska badawczego w innych projektach badawczych,
 • Obsługę mechanizmów tworzących hot alerty i notyfikacje dla osób obsługujących i nadzorujących,
 • Zarządzania sprawą na podstawie wyników ankiety w ramach zintegrowanego środowiska.

 

PS HORIZON oferuje predefiniowane projekty badawcze, struktury danych i procesy przetwarzania, dzięki którym możliwe jest uzyskanie efektów biznesowych w krótkim czasie od wdrożenia. Zawartość merytoryczna rozwiązania może zostać w trakcie wdrożenia dostosowana do uwarunkowań i potrzeb firmy. Ponadto, system umożliwia analitykom samodzielne tworzenie nieograniczonej liczby projektów badawczych, ich realizację oraz prowadzenie pogłębionej analizy i raportowanie.

 
×